Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 โทรศัพท์ 074-740550

 
นายวริศ มาลินี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
โทร 064-076-5797
 
นางสาวอุดมลักษณ์ เขียนงาม
ปลัด อบต.ควนโดน
(081-097-7156)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง อบต.ควนโดน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อบต.ควนโดน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระเบียบ/กฎหมาย
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)
คุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลการลดพลังงาน (ดู : 29) 5 ต.ค. 3107
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2564 (ดู : 31) 15 มี.ค. 2565
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลควนควนโดน เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564 (ดู : 31) 15 มี.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ที่ 137/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2564 (ดู : 24) 14 มี.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 (ดู : 71) 28 ก.พ. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 72) 27 ก.พ. 2565
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดู : 72) 24 ก.พ. 2565
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 75) 24 ก.พ. 2565
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดู : 58) 24 ก.พ. 2565
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy) (ดู : 66) 24 ก.พ. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 55) 18 ก.พ. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรักกรงนก-นามัสยิด หมู่ที่ 7 (ดู : 18) 24 ม.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (ดู : 56) 29 ธ.ค. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตำบลควนโดน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,210 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ดู : 15) 27 ต.ค. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหา แซะอาหลี-ท่องโคก-ควนเทศ หมู่ที่ 2 (ดู : 18) 27 ต.ค. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนโต๊ะเหลง-คลองบาราเกตุ หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 10 (ดู : 17) 27 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 38) 12 ต.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ¬เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 27) 10 ก.ย. 2564
การดำเนินการตามมาตรการป้องการและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับให้ใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 18) 23 ส.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ¬เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 28) 19 ก.ค. 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 174) 5 ก.ค. 2564
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ประจำปี 2564 (ดู : 12) 11 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 340) 26 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 366) 16 เม.ย. 2564
สรุปจำนวนการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 24 มีนาคม 2564) (ดู : 219) 16 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 302) 31 มี.ค. 2564
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 17) 18 มี.ค. 2564
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.ควนโดน (ดู : 18) 17 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เยาวชน/ประชาชน ที่สนใจจัดตั้งชมรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 10) 16 มี.ค. 2564
แหล่งท่องเที่ยวตำบลควนโดน (ดู : 36) 16 มี.ค. 2564
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ดู : 13) 10 มี.ค. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 316) 10 มี.ค. 2564
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมความสุจริต โปร่งใส (ดู : 178) 1 มี.ค. 2564
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (ดู : 167) 1 มี.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ¬เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 27) 15 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 21) 26 ม.ค. 2564
สรุปจำนวนการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 89) 29 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.วังประจัน (ดู : 96) 7 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.วังประจัน (ดู : 106) 7 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.วังประจัน (ดู : 89) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดู : 169) 3 ก.พ. 2563
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วตำบลควนโดน ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการ (ดู : 91) 16 ม.ค. 2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 17) 10 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
  ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 074740550
โทรสาร : 074740551
E-mail Address : saraban@khuandon.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs