Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 โทรศัพท์ 074-740550

 
นายวริศ มาลินี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
โทร 064-076-5797
 
นางสาวอุดมลักษณ์ เขียนงาม
ปลัด อบต.ควนโดน
(081-097-7156)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง อบต.ควนโดน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อบต.ควนโดน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระเบียบ/กฎหมาย
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)
คุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
ประกาศผลการลดพลังงาน (ดู : 112)
สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 4 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่องเตือนภัย เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ 2. เรื่องธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 3. เรื่องนวัฒกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค 4. เรื่องสิทธิผู้บริโภคกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์จากธนาคาร (ดู : 17)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 85)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรห่และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ควนโดน (ดู : 95)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ควนโดน (ดู : 99)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 149)
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน


  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4  (ดู : 86)
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมัสยิด – สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตำบลควนโดน จำนวน 2 ช่วง (ดู : 93)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำสะพานเคียน – ปันจอร์ หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน  (ดู : 88)
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหา แซะอาหลี – ท่องโคก – ควนเทศ หมู่ที่ 2 (ดู : 79)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านปลักใหญ่ใจดี  (ดู : 78)
โครงการขยายเขตประปาซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8 (ดู : 85)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
 
อบต.ควนโดน จัดกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning day)และร่วมกันปลูกต้นไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
จุดเช็กอินใหม่! ป่าในเมือง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
"ใช้ App พ้นภัย แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว"
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ควนโดน
 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
  ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 074740550
โทรสาร : 074740551
E-mail Address : saraban@khuandon.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs