หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ประวัติตำบล
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก
กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับ
 
   ผู้บริหาร
   สมาชิก
   กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
     สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน และบุคคลภายนอกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 49 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 29 มิถุนายน 2563
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
ตามที่ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน และบุคคลภายนอกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นต้นแบบที่ดี ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนควนโดน ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มีจิตสาธารณ ช่วยเหลืองานของหน่วยงานจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจ นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2562 ได้ดำเนินการคัดคัดเลือก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
บุคคลภายใน 1. นายเกียรติศักดิ์ เกิดมี ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นางสาววณิตา มาลินี เจ้าพนักงานสาธารณสุข อบต.ควนโดน
3. นางสาวเยาวลักษณ์ มาลินี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
บุคคลภายนอก 1. นางสาวนริศรา แกสมาน อสม.หมู่ที่ 4
2. นางฝีเย๊าะ เทศอาเส็น อสม หมู่ที่ 6
ขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ความขยันหมั่นเพียร และจิตสาธารณะต่อไป

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ : 074-735079 โทรสาร : 074-735166
E-mail Address : 6910201@dla.go.th
Copyright © 2017. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs