หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ประวัติตำบล
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก
กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับ
 
   ผู้บริหาร
   สมาชิก
   กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
     สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ (ดู : 7) 19 มิ.ย. 2563
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 14) 15 มิ.ย. 2563
รายชื่อผู้ได้รับผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ดู : 20) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 8) 8 มิ.ย. 2563
ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (ดู : 18) 6 พ.ค. 2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 20) 24 เม.ย. 2563
สรุปจำนวนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 (ดู : 8) 20 เม.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562 (ดู : 15) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต 4 ปี (ดู : 14) 6 เม.ย. 2563
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562และมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 14 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดู : 10) 3 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 9) 3 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดู : 11) 3 ก.พ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (ดู : 20) 15 ม.ค. 2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 21) 10 ธ.ค. 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 16) 11 ต.ค. 2562
เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 35) 11 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (ดู : 14) 9 ต.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 38) 9 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 6) 7 ต.ค. 2562
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดสตูล ฉบับที่ 2 (ดู : 30) 27 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ¬เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 11) 26 ก.ย. 2562
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดสตูล (ดู : 32) 24 ก.ย. 2562
เรื่อง มาตรการส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดําเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 58) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 42) 14 พ.ค. 2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 51) 11 เม.ย. 2562
สรุปจำนวนการให้บริการประชาชน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 37) 3 เม.ย. 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต 4 ปี (ดู : 36) 3 เม.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ดู : 68) 12 ก.พ. 2562
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์แยกก่อนทิ้ง (ดู : 87) 8 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์การและวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 29) 4 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 67) 2 ม.ค. 2562
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 103) 25 ธ.ค. 2561
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 40) 14 ธ.ค. 2561
เรื่อง เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 40) 12 ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ขนาด 2 ชั้น กว้าง 9.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 122) 10 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ดู : 37) 9 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนโต๊ะเหลง คลองบาราเกตุ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 (ดู : 111) 8 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (ดู : 90) 8 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 85) 8 ต.ค. 2561
เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 32) 3 ต.ค. 2561
สรุปจำนวนการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 110) 3 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ดู : 32) 1 ต.ค. 2561
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 91) 28 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ดู : 85) 26 ก.ย. 2561
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 42) 21 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ¬เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561 (ดู : 30) 24 ส.ค. 2561
¬เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 42) 24 ก.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การให้บริการประชาชนรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (ดู : 122) 24 ก.ค. 2561
¬เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 46) 3 ก.ค. 2561
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต 4 ปี (ดู : 91) 9 เม.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายฮาหมีด–ถนนเลียบเขา หมู่ที่ 10 (ดู : 125) 15 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8 (ดู : 121) 15 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์–ป่าหวาย หมู่ที่ 7 (ดู : 120) 15 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 หมู่ที่ 6 (ดู : 102) 15 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาเกาะเรือ หมู่ที่ 3 (ดู : 100) 15 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหัวสะพาน – ต้นโหนด หมู่ที่ 2 (ดู : 99) 15 มี.ค. 2561
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 103) 15 มี.ค. 2561
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) (ดู : 30) 14 มี.ค. 2561
เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 30) 7 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ : 074-735079 โทรสาร : 074-735166
E-mail Address : 6910201@dla.go.th
Copyright © 2017. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs